İHALE İLANI Yayın Tarİhİ: 27.04.2021 00:00

ÇORUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

(ÇORUM OSB 215 HA ALAN VE 11.CADDENİN 602METRELİK KISMIN BOZULAN VE FEN VE SANAT KURALLARINA UYGUN OLMAYAN YOL, KALDIRIMVE BORDÜR İMALATLARININ FEN VE SANAT KURALLARINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ YAPIMİŞİ)

 

Çorum Organize Sanayi 215 Ha Alan Ve 11.Caddenin602 Metrelik Kısmın Bozulan Ve Fen Ve Sanat Kurallarına Uygun Olmayan Yol,Kaldırım Ve Bordür İmalatlarının Fen Ve Sanat Kurallarına Uygun HaleGetirilmesi Yapım İşi kapalı zarfta teklif alınarak yaptırılacaktır.İstekliler, tekliflerini ihale dokümanında yer alan mahal listesindeki işkalemleri için anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif vereceklerdir.İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle, isteklinin vermiş olduğuihale tutarı üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi için; İhale dokümanı, OrganizeSanayi Bölge Müdürlüğü, Ankara Karayolu 12.Km. /ÇORUM adresinde görülebilir ve 1000,00TL(binTL)  bedelle (CD ortamında) temin edilebilir.(İhale dokümanının posta yoluyla karşı ödemeli temin bedeli 1000,00TL(binTL)’dir.Teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

İsteklilerce ihale dokümanına uygun hazırlanacakteklifler, son teklif verme tarih ve saati olan 17.05.2021 tarihi – saat 17:00’akadar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Ankara Karayolu 12.Km. / ÇORUM adresineverilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Sonteklif verme tarih ve saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeyealınmaz. Postada olabilecek gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.

 

İhale Komisyonunca yapılacak değerlendirmesonucunda, en düşük teklif bedelini veren istekli sözleşme yapma hakkına sahipolacaktır.  

 

İdare Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, yapacağıincelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, teklifleri değerlendirmeyealıp almamakta, uygun bedelleri tespitte, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekteveya dilediğine yapmakta serbesttir.

 

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü AnkaraKarayolu 12.Km. / ÇORUM

Tel No

: 0364 254 90 29 -34

Faks No

: 0364 254 90 26

İnternet Adresi

: www.corumosb.org.tr