İZİN VE RUHSATLAR

Katılımcı OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre;

    a) Tahsis tarihinden itibaren bir yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almak,
    b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde bahsedilen faaliyetler listesinde yer alanların hazırlayacakları ÇED raporu sonucunda "ÇED Olumlu Kararı" veya ÇED ön araştırma raporu sonucunda "Çevresel Etkileri Önemsizdir" kararı belgesini almak,
    c) Altyapı inşaatının durumuna göre OSB'nin duyuru tarihinden itibaren;
    1) Yapı ruhsatını alarak bir yıl içinde inşaata başlamak,
    2) Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime geçmekle ve üretim faaliyetine geçtikten sonra gerekli izinleri almakla yükümlüdür.
 
1- YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ ALINMASI
 
4562 sayılı OSB Kanunu Hükümlerine göre; Yürürlüğe giren mevzii imar plânına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları OSB tarafından verilir ve denetlenir.
 
            Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler;

            - Başvuru (Dilekçe),
            - 3 Takım Vaziyet Planı, Mimari Projeler ve cd’si,
            - 3 Takım Betonarme Projeleri ve Statik Hesaplar,
            - 3 Takım Elektrik Projeleri,
            - 3 Takım Kalorifer Tesisat Projeleri,
            -3 Takım Sıhhi Tesisat Projeleri,
            -3 Takım Atıksu Arıtma Tesisi Projesi,
            -3 Takım Yangın Sistemi Projesi,
            -ÇED Olumlu Kararı Raporu veya Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı Raporu,
            -Teknik Uygulama Sorumluları Tarafından Kaşeli ve imzalı Olarak Verilecek TUS     
               Belgesi,
            -Proje Müelliflerinin Bir Yılını Doldurmamış Büro Tescil Belgeleri,
 
             
2-YAPI RUHSATI DÜZENLENMESİ VE İNŞAAT İZNİ VERİLMESİ 
 
OSB Uygulama Yönetmeliği’nin sekizinci bölümündeki esaslar dahilinde hazırlanan evrak, proje ve hesap v.b. dokümanların ÇORSAN’a teslimi üzerine;
 
-Çorum OSB tarafından Proje İnceleme Listeleri ve ilgili diğer mevzuata göre gerekli incelemeler yapılarak, Yapı Ruhsatı düzenlenmektedir.
-Tevsii ve tadilatlar için de benzer süreçler izlenerek izin ve ruhsat düzenlenmektedir.
- OSB Uygulama Yönetmeliği ve ilgili mevzuat esaslarına göre ruhsat düzenlendikten sonra yer teslimi yapılmakta ve inşaatın ilgili aşamalarına göre gerekli vizeler verilmektedir.
 
3-YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ
 
OSB Uygulama Yönetmeliği’ne ve imarla ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre inşaatın tamamlanmasından sonra, gerekli incelemeler yapılarak ve İmar ile ilgili mevzuatta değişiklik olması halinde bu değişikliklerle, ilgili eksiklikler bu aşamada tamamlatılarak Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmektedir.
 
Yapı Kullanma İzin Belgesi  İçin Gerekli Belgeler;
 
-Başvuru (Dilekçe),
-Yapı Ruhsatlarının Vizelerinin Yapılmış Olması,
-Fenni Mesullerden Alınan Rapor,
-Fenni Mesullerin Günü Geçmemiş Büro Tescil Belgeleri,
-SSK Borcu Yoktur Yazısı,
 
4-İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
 
İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ İÇİN FİRMALARDAN İSTENEN BELGELER

 
 
1-       BAŞVURU/BEYAN FORMU (OSB)
 
2-       SAĞLIK KORUMA BANDININ İŞARETLENDİĞİ TASDİKLİ İMAR PLANI (OSB)
 
3-       ÇORUM BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN İTFAİYE RAPORU
 
4-       SİGORTALI HİZMET LİSTESİ
 
5-       İŞ AKIM ŞEMASI VE AÇIKLAMA RAPORU
 
6-       TAPU VEYA  KİRA SÖZLEŞMESİ
 
7-       YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (OSB)
 
8-       NOTER TASTİKLİ SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ
 
9-       İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇED OLUMLU KARARI RAPORU VEYA ÇEVRESEL ETKİLERİ ÖNEMSİZDİR KARARI RAPORU
 
10- İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINACAK ÇEVRE İZNİ
 
11- DEŞARJ İZNİ (BAĞLANTI KALİTE KONTROL İZİN BELGESİ) (OSB)
 
12- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’ DAN ALINACAK İŞLETME BELGESİ
 
13- BAĞLI BULUNDUĞU TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN ALINACAK KAPASİTE RAPORU
 
14- BAĞLI BULUNDUĞU TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN ALINACAK HAL FAALİYET BELGESİ
 
15- BAĞLI BULUNDUĞU TİCARET VE SANAYİ ODASINDAN ALINACAK ODA SİCİL KAYIT SURETİ
 
16- TİCARET SİCİL GAZETESİ
 
17- NOTERDEN ONAYLI YETKİ BELGESİ
 
18- NOTERDEN ONAYLI İMZA SİRKÜLERİ
 
19- NOTERDEN ONAYLI ŞİRKET SÖZLEŞMESİ
 
20- VERGİ LEVHASI
 
21- HARÇ TAHSİLAT MAKBUZU
 
          
 
Görevli: Zafer Gürsel KÜÇÜK                                                  Görevli:Evser ALTAŞ (inşaat Teknikeri)
            İnş.Teknisyeni
Tel: 0 364 254 90 29 - 34 Dahili(115)